WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 realizuje operację pn. „Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego poprzez rozwój bazy noclegowej w Dźwirzynie”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji/efekty

Budynek usług turystycznych, który zostanie rozbudowany, przebudowany i nadbudowany w ramach operacji umożliwi Wnioskodawcy podniesienie jego pozycji konkurencyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług noclegowych. Budynek będzie nowy i kompleksowo wyposażony, a ponadto będzie charakteryzował się nowoczesną architekturą dzięki czemu będzie on stanowił atrakcyjne miejsce wypoczynku dla turystów odwiedzających Dźwirzyno. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej i podniesie jej standard na terenie Dźwirzyna, a więc miejscowości leżącej nad Morze Bałtyckim - podnosząc jego atrakcyjności turystyczną, a tym samym atrakcyjność i konkurencyjność obszaru LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta”. Przełoży się to na: zwiększenie liczy turystów odwiedzających każdego roku Dźwirzyno, co będzie związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży podmiotów prowadzących działalność na terenie Dźwirzyna oraz zwiększeniem wpływów z tytułu podatków i opłat o charakterze lokalnym. Rozwój Dźwirzyna, do którego przyczyni się realizacja przedmiotowej operacji spowoduje również rozwój gospodarczy i podniesienie konkurencyjności obszaru LSR ponieważ Dźwirzyno jest objęte obszarem LSR Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.


Wartość operacji: 2 092 471,74 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN