WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 realizuje operację pn. „Rozwój sieci sprzedaży produktów lokalnych poprzez modernizację Zakładu Przetwórstwa Wstępnego Ryb WEKAA-1 Krzysztof Wosik”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji/efekty

Zmodernizowany Zakład Przetwórstwa Wstępnego Ryb i dodatkowe wyposażenie zakupione w ramach operacji umożliwią WEKAA-1 podniesienie jego pozycji konkurencyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze przetwórstwa rybnego. Realizacja operacji opiera się na wykorzystaniu lokalnego atutu jakim jest rybactwo ponieważ stanowi ono jedyne źródła zaopatrzenia w świeżą rybę dla WEKAA-1, która będzie przetwarzana w zmodernizowanym i dodatkowo wyposażonym Zakładzie Przetwórstwa Wstępnego Ryb, a następnie w formie przetworzonej sprzedawana odbiorcom końcowym. W wyniku realizacji operacji WEKAA-1 będzie w stanie efektywnie konkurować z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem rybnym na obszarze objętym LSR Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Morze i Parsęta” ponieważ będzie w stanie przetwarzać większą ilość ryby niż miało to miejsce dotychczas, co przełoży się na zwiększeniu wolumenu sprzedawanej przez WEKAA-1 przetworzonej ryby, co wpłynie na zwiększenie jego przychodów ze sprzedaży oraz utworzenie nowego miejsca pracy jak również zapewni zbyt ryby rybakom pochodzącym z obszaru objętego LSR Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. W całości przyczyni się to do rozwoju gospodarczego i podniesienia konkurencyjności obszaru LSR.


Wartość operacji: 217 936,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 87 918,00 PLN