WOSIK KRZYSZTOF WEKKA-1 realizuje projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Dźwirzynie przy ulicy Jachtowej 15". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych, które będą stanowiły zespół prądotwórczy wykorzystujący energię odnawialną. Przedmiotowe instalacje będą miały moc: 71,25 kWp oraz 28,56 kWp. Instalacje wytwarzać będą energię elektryczną na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Pokusa. Występujący okresowo nadmiar energii, w przypadku braku chwilowego zapotrzebowania, oddawany będzie do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej przez WEKAA-1 Krzysztof Wosik.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące:

Rezultaty

a) zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej w Województwie Zachodniopomorskim, co będzie potwierdzone wskaźnikiem rezultatu „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok]”, którego docelowa wartość w roku 2020 wyniesie 90,32

b) redukcja emisji gazów cieplarnianych – WEKAA-1 dzięki produkcji energii elektrycznej ze słońca ograniczy emisję CO2 do atmosfery, co będzie potwierdzone wskaźnikiem rezultatu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]”, którego docelowa wartość w 2020 roku wyniesie: 75,06

Korzyści ekonomiczne

a) Spadek kosztów zużycia energii elektrycznej w Ośrodku Wypoczynkowym Pokusa

b) Spadek ilości energii elektrycznej pochodzącej z sieci wykorzystywanej przez Ośrodek Wypoczynkowy Pokusa c)Ograniczanie podatności Wnioskodawcy na rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce, dzięki możliwości produkcji części energii elektrycznej we własnym zakresie.

Korzyści społeczne

a) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

b) zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii


Całkowita wartość projektu: 800 504,91 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 514 417,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 426 966,11 PLN